38 De meldcode schrijft niet één instrument voor. Per sector worden vaak verschillende methoden gehanteerd. 

Als het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld, brengt uw zorgplicht de volgende verantwoordelijkheden met zich mee:

 • U bent alert op risicofactoren voor, en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

 • Bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld neemt u alle stappen die nodig zijn om duidelijk te krijgen of daar inderdaad sprake van is en wat de oorzaak ervan is. Is er sprake van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan onderneemt u binnen de grenzen van uw taakuitoefening alle stappen die nodig zijn om te zorgen dat dit stopt of wordt gestopt. U handelt bij vermoedens of vastgestelde kindermishandeling en/of huiselijk geweld volgens het stappenplan dat in onderdeel I van deze meldcode is opgenomen.

 • U betrekt kinderen en andere betrokkenen zo veel mogelijk bij de stappen die u neemt. Ook verstrekt u hen zo veel mogelijk procesinformatie, zodat zij weten wat er gaat gebeuren en waarom u besluit iets te doen. Dit alles doet u, tenzij u daarmee de veiligheid van de betrokkenen in gevaar brengt.

 • U hanteert de instrumenten die in uw werksetting gebruikelijk zijn voor het inschatten van risico’s op kindermishandeling en/of huiselijk geweld, en voor het beoordelen van de vraag of een letsel het gevolg kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld.38

 • U beschikt over actuele kennis van de risico- en beschermende factoren voor, en de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en bent in staat om deze te herkennen.

 • U beschikt over voldoende vaardigheden om adequaat met (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld om te gaan.

 • Als u geconfronteerd wordt met (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld, legt u alle stappen die u in verband daarmee neemt, vast in het patiëntendossier en handelt u in overeenstemming met de bepalingen over dossiervorming in deze meldcode (zie onderdeel V Dossiervorming).

Onderdeel IV Algemene verantwoordelijkheden van de arts rond kindermishandeling en huiselijk geweld

38 De meldcode schrijft niet één instrument voor. Per sector worden vaak verschillende methoden gehanteerd. 

 • Als het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld, brengt uw zorgplicht de volgende verantwoordelijkheden met zich mee:

 • U bent alert op risicofactoren voor, en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

 • Bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld neemt u alle stappen die nodig zijn om duidelijk te krijgen of daar inderdaad sprake van is en wat de oorzaak ervan is. Is er sprake van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan onderneemt u binnen de grenzen van uw taakuitoefening alle stappen die nodig zijn om te zorgen dat dit stopt of wordt gestopt. U handelt bij vermoedens of vastgestelde kindermishandeling en/of huiselijk geweld volgens het stappenplan dat in onderdeel I van deze meldcode is opgenomen.

 • U betrekt kinderen en andere betrokkenen zo veel mogelijk bij de stappen die u neemt. Ook verstrekt u hen zo veel mogelijk procesinformatie, zodat zij weten wat er gaat gebeuren en waarom u besluit iets te doen. Dit alles doet u, tenzij u daarmee de veiligheid van de betrokkenen in gevaar brengt.

 • U hanteert de instrumenten die in uw werksetting gebruikelijk zijn voor het inschatten van risico’s op kindermishandeling en/of huiselijk geweld, en voor het beoordelen van de vraag of een letsel het gevolg kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld.38

 • U beschikt over actuele kennis van de risico- en beschermende factoren voor, en de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en bent in staat om deze te herkennen.

 • U beschikt over voldoende vaardigheden om adequaat met (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld om te gaan.

 • Als u geconfronteerd wordt met (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld, legt u alle stappen die u in verband daarmee neemt, vast in het patiëntendossier en handelt u in overeenstemming met de bepalingen over dossiervorming in deze meldcode (zie onderdeel V Dossiervorming).

Onderdeel IV Algemene verantwoordelijkheden van de arts rond kindermishandeling en huiselijk geweld