Onderdeel 1 Stappenplan (vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld

Als u kindermishandeling en/of huiselijk geweld vermoedt of vaststelt, doorloopt u onderstaand Stappenplan (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld.22 De stappen in dit stappenplan zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt. Deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat u alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen vóórdat u besluit om een melding te doen. Soms ligt het voor de hand om direct met de betrokkene(n) in gesprek te gaan, soms is het beter om eerst advies te vragen aan Veilig Thuis (VT). Ook zult u soms stappen herhalen. Concludeert u op enig moment dat er geen sprake meer is van (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld? Dan kunt u de meldcode en dit stappenplan afsluiten, ook zonder dat er een melding is gedaan. Uw bevindingen moet u altijd opnemen in het patiëntendossier (zie over dossiervorming onderdeel IV van deze meldcode).

Bij acuut gevaar kan - naast de melding bij Veilig Thuis - 
zo nodig ook de politie worden ingeschakeld!

Politie: 112 (nood)

Verzamel aanwijzingen en leg vast in dossier

Onderzoek, kindcheck en mantelzorgverleningscheck

Stap 1

Veilig Thuis: 0800 2000 (24 uur per dag)

Vraag (anoniem) advies aan collega('s) en Veilig Thuis

Stap 2

Gesprek betrokkenen

Stap 3

Zo nodig overleg betrokken professionals en signaal aan VIR

Stap 4

5

Leidt de hulp binnen aanvaardbare of afgesproken tijd tot (herstel van) duurzame veiligheid en/of herstel van welzijn van de betrokkene(n)?

4

Aanvaarden betrokkenen hulp om (dreigende) kindermishandeling en/of huiselijk geweld af te wenden en zijn zij bereid en in staat zich hiervoor in te zetten?

3

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om (dreigende) kindermishandeling en/of huiselijk geweld af te wenden en te monitoren?

2

Schat ik op basis van stap 1 tot en met 4, dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid?

1

Heb ik op basis van stap 1 tot en met 4 nog steeds een vermoeden van (dreigende) kindermishandeling en/of huiselijk geweld?

Stap 5

23 Zijn bij huiselijk geweld géén kinderen – ook niet als getuige – betrokken (=volwassenengeweld) en weigert het slachtoffer weloverwogen en in vrijheid toestemming te geven voor een melding? Meld dan alleen bij ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk of psychisch letsel of de dood. Zie toelichting bij afwegingsvraag 2.

22 Krijgt u een verzoek om informatie van VT, de RvdK of een GI? Raadpleeg dan onderdeel II Stappenplan Informatieverstrekking op verzoek VT, RvdK of GI. Krijgt u een dergelijk verzoek van politie/justitie? Raadpleeg dan onderdeel III Stappenplan Informatieverstrekking op verzoek politie/justitie

23 Zijn bij huiselijk geweld géén kinderen – ook niet als getuige – betrokken (=volwassenengeweld) en weigert het slachtoffer weloverwogen en in vrijheid toestemming te geven voor een melding? Meld dan alleen bij ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk of psychisch letsel of de dood. Zie toelichting bij afwegingsvraag 2.

22 Krijgt u een verzoek om informatie van VT, de RvdK of een GI? Raadpleeg dan onderdeel II Stappenplan Informatieverstrekking op verzoek VT, RvdK of GI. Krijgt u een dergelijk verzoek van politie/justitie? Raadpleeg dan onderdeel III Stappenplan Informatieverstrekking op verzoek politie/justitie

Zo nodig overleg betrokken professionals en signaal aan VIR

Stap 4

Bij acuut gevaar kan - naast de melding bij Veilig Thuis - 
zo nodig ook de politie worden ingeschakeld!

Politie: 112 (nood)

5

Leidt de hulp binnen aanvaardbare of afgesproken tijd tot (herstel van) duurzame veiligheid en/of herstel van welzijn van de betrokkene(n)?

4

Aanvaarden betrokkenen hulp om (dreigende) kindermishandeling en/of huiselijk geweld af te wenden en zijn zij bereid en in staat zich hiervoor in te zetten?

3

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om (dreigende) kindermishandeling en/of huiselijk geweld af te wenden en te monitoren?

2

Schat ik op basis van stap 1 tot en met 4, dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid?

1

Heb ik op basis van stap 1 tot en met 4 nog steeds een vermoeden van (dreigende) kindermishandeling en/of huiselijk geweld?

Stap 5

Gesprek betrokkenen

Stap 3

Veilig Thuis: 0800 2000 (24 uur per dag)

Vraag (anoniem) advies aan collega('s) en Veilig Thuis

Stap 2

Verzamel aanwijzingen en leg vast in dossier

Onderzoek, kindcheck en mantelzorgverleningscheck

Stap 1

Als u kindermishandeling en/of huiselijk geweld vermoedt of vaststelt, doorloopt u onderstaand Stappenplan (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld.22 De stappen in dit stappenplan zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt. Deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat u alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen vóórdat u besluit om een melding te doen. Soms ligt het voor de hand om direct met de betrokkene(n) in gesprek te gaan, soms is het beter om eerst advies te vragen aan Veilig Thuis (VT). Ook zult u soms stappen herhalen. Concludeert u op enig moment dat er geen sprake meer is van (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld? Dan kunt u de meldcode en dit stappenplan afsluiten, ook zonder dat er een melding is gedaan. Uw bevindingen moet u altijd opnemen in het patiëntendossier (zie over dossiervorming onderdeel IV van deze meldcode).

Onderdeel 1 Stappenplan (vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld