Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ministerie van Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Juli 2017

Factsheet ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bouwstenen voor de clusters van beroepsgroepen bij de ontwikkeling van de afwegingskaders’. December 2017.

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis, 2017

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2014; bijgewerkt 2015; bijgewerkt 2018).

NHG LESA Kindermishandeling 2016

Veilig Thuis
http://veiligthuis.nl

Besluit van 23 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld, Stb. 2017, nr. 291. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-291.html

Handelingsprotocol Veilig Thuis, LNVT 2019

Bijlage 10 Gebruikte literatuur

Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ministerie van Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Juli 2017

Factsheet ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bouwstenen voor de clusters van beroepsgroepen bij de ontwikkeling van de afwegingskaders’. December 2017.

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis, 2017

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2014; bijgewerkt 2015; bijgewerkt 2018).

NHG LESA Kindermishandeling 2016

Veilig Thuis
http://veiligthuis.nl

Besluit van 23 juni 2017, houdende wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld, Stb. 2017, nr. 291. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-291.html

Handelingsprotocol Veilig Thuis, LNVT 2019

Bijlage 10 Gebruikte literatuur